Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘แบบฝึกทักษะ’ Category

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.2

เรื่อง  ลักษณะของจำนวนจริง

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  ค41203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อ…………………………………………………………………………….ชั้น………………………เลขที่……………

คำชี้แจง ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องให้เขียนเครื่องหมาย  Ö  ข้อใดผิดให้เขียนเครื่องหมาย  r

ลงหน้าข้อต่อไปนี้

……. Ö…….1.  0.05017  เป็นจำนวนตรรกยะ

…….. Ö……2.  3.151151115…  เป็นจำนวนอตรรกยะ

……. r…..3.    เป็นจำนวนเต็มลบ

……. r…..4.    เป็นจำนวนอตรรกยะ

……. r…..5.  0  เป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบ

……. r…..6.    เป็นจำนวนนับ

……. r…..7.    เป็นจำนวนตรรกยะ  เพราะเขียนเป็นเศษส่วนได้

…….. Ö……8.    เป็นจำนวนเต็มบวกคู่  และเป็นจำนวนตรรกยะ

……. r……9.    ไม่เป็นจำนวนจริง

…….. Ö….10.  ถ้า A สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้  แล้ว A เป็นจำนวนตรรกยะ

…….. Ö….11.  มีจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า 5

……. r….12.  มีจำนวนตรรกยะที่มากที่สุดที่น้อยกว่า 5

……. r….13.  มีจำนวนจริง  x  ที่

…….. Ö….14.  เมื่อ  x  เป็นจำนวนจริงใด ๆ แล้ว

……. r….15.  มีจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุด

Advertisements

Read Full Post »

แบบฝึกทักษะที่ 1.3

เรื่อง  ลักษณะของจำนวนจริง

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  ค41203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อ…………………………………………………………………………….ชั้น………………………เลขที่……………

คำชี้แจง ให้นักเรียนสรุปเรื่องลักษณะของจำนวนจริงเป็นผังมโนทัศน์  พร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงาม  ตามแนวความคิดของตนเองอย่างสร้างสรรค์

Read Full Post »

แบบฝึกทักษะที่ 1.2

เรื่อง  ลักษณะของจำนวนจริง

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  ค41203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อ…………………………………………………………………………….ชั้น………………………เลขที่……………

คำชี้แจง ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องให้เขียนเครื่องหมาย  Ö  ข้อใดผิดให้เขียนเครื่องหมาย  r

ลงหน้าข้อต่อไปนี้

…………….1.  0.05017  เป็นจำนวนตรรกยะ

…………….2.  3.151151115…  เป็นจำนวนอตรรกยะ

…………….3.    เป็นจำนวนเต็มลบ

…………….4.    เป็นจำนวนอตรรกยะ

…………….5.  0  เป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบ

…………….6.    เป็นจำนวนนับ

…………….7.    เป็นจำนวนตรรกยะ  เพราะเขียนเป็นเศษส่วนได้

…………….8.    เป็นจำนวนเต็มบวกคู่  และเป็นจำนวนตรรกยะ

…………….9.    ไม่เป็นจำนวนจริง

…………….10.  ถ้า A สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้  แล้ว A เป็นจำนวนตรรกยะ

…………….11.  มีจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า 5

…………….12.  มีจำนวนตรรกยะที่มากที่สุดที่น้อยกว่า 5

…………….13.  มีจำนวนจริง  x  ที่

…………….14.  เมื่อ  x  เป็นจำนวนจริงใด ๆ แล้ว

…………….15.  มีจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุด

Read Full Post »