Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนา  และการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ค41203  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน  นางสกาวเดือน  กันเสนา  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

สถานศึกษา  โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  อำเภอเมิืือง  จังหวัดอุดรธานี

ปีที่รายงาน  ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชา ค41203  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิำภาพตามเกณฑ์ 75/75  (2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ค41203  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการเรียนและหลังการเรียน  ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  รสยวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค41203  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ค41203 เรื่องระบบจำนานจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์  โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 1 ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ค41203 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551  จำนวน 40 คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  (1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ค41203  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ชุด  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ค41203  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ  (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ค41203 เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ  และ t-test (Dependent Samples)

ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  ค41203  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทั้ง 10 ชุด  มีประสิทธิภาพโดยรวม  เท่ากับ 80.40/79.06  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75  ค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ 0.69  หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 69 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  ค41203  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05  สำหรับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ปรากฎว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  ค41203  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่พัึฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเรียน  จนเกิดความชำนาญ  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

Advertisements

คำแนะนำการใช้แบบฝึกทักษะ

1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนจริง  ชุดนี้เป็นชุดที่ 1  เรื่องลักษณะของจำนวนจริง  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ค41203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจำนวนทั้งหมด  10  ชุด

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้เวลาศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม 1 ชั่วโมง  ประกอบด้วย

1.1    แบบทดสอบก่อนเรียน

1.2    ใบความรู้ที่ 1.1

1.3    แบบฝึกทักษะที่  1.1 , แบบฝึกทักษะที่ 1.2 , แบบฝึกทักษะที่ 1.3

1.4    แบบทดสอบหลังเรียน

1.5    เฉลยแบบฝึกทักษะที่  1.1 , แบบฝึกทักษะที่ 1.2 , แบบฝึกทักษะที่ 1.3

1.6    เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

2.  การทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  แต่ละชุดให้ปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับดังนี้

2.1  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน

2.2  นักเรียนศึกษาใบความรู้ให้เข้าใจ

2.3  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะให้ครบทุกข้ออย่างเต็มความสามารถด้วยตนเอง

2.4  ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกทักษะตอนท้ายเล่มของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  แล้วบันทึกคะแนนของการประเมินที่ได้  ลงในตารางบันทึกคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน

2.5  ทดสอบหลังเรียน  เพื่อทดสอบความก้าวหน้าอีกครั้ง  ผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม  ถ้าไม่ผ่านนักเรียนจะต้องเรียนซ่อมเสริม

โดยศึกษาแบบฝึกทักษะอีกครั้ง

2.6  ตรวจคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน  บันทึกคะแนนรายบุคคล

ตารางบันทึกคะแนนความก้าวหน้า

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  และแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

เรื่อง  ระบบจำนวนจริง

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ค41203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชุดที่ 1  ลักษณะของจำนวนจริง

ชื่อ…………………………………………………………………………….ชั้น………………………เลขที่……………

แบบทดสอบและแบบฝึกทักษะ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

แบบทดสอบก่อนเรียน

10

แบบฝึกทักษะที่ 1.1

15

แบบฝึกทักษะที่ 1.2

15

แบบฝึกทักษะที่ 1.3

10

แบบทดสอบหลังเรียน

10

ผู้บันทึก

ลงชื่อ……………………………………………………

(……………………………………………………)

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

เรื่อง  ลักษณะของจำนวนจริง

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  ค41203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

1.             ง                                                              6.             ง

2.             ข                                                             7.             ก

3.             ง                                                              8              ค

4.             ก                                                             9              ง

5.             ค                                                             10.          ค

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

1.             ง                                                              6.             ก

2.             ค                                                             7.             ค

3.             ก                                                             8.             ข

4.             ง                                                              9.             ก

5.             ข                                                             10.          ค

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.3

เรื่อง  ลักษณะของจำนวนจริง

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  ค41203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

________________________________________________________________________________________________________

ชื่อ…………………………………………………………………………….ชั้น………………………เลขที่……………

คำชี้แจง ให้นักเรียนสรุปเรื่องลักษณ               มำ   ราก  เช่น ะของจำนวนจริงเป็นผังมโนทัศน์  พร้อมตกแต่งระบายสี

ให้สวยงาม  ตามแนวความคิดของตนเองอย่างสร้างสรรค์

จำนวนจริง

R

ตรรกยะ อตรรกยะ

e                                                                                                                        1.253…

จำนวนเต็ม I เศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม

จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มศูนย์                   จำนวนเต็มบวก

I I0 I+

-1                                                                               1

-2                                        0                                     2

-3                                                                               3

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.2

เรื่อง  ลักษณะของจำนวนจริง

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  ค41203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อ…………………………………………………………………………….ชั้น………………………เลขที่……………

คำชี้แจง ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องให้เขียนเครื่องหมาย  Ö  ข้อใดผิดให้เขียนเครื่องหมาย  r

ลงหน้าข้อต่อไปนี้

……. Ö…….1.  0.05017  เป็นจำนวนตรรกยะ

…….. Ö……2.  3.151151115…  เป็นจำนวนอตรรกยะ

……. r…..3.    เป็นจำนวนเต็มลบ

……. r…..4.    เป็นจำนวนอตรรกยะ

……. r…..5.  0  เป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบ

……. r…..6.    เป็นจำนวนนับ

……. r…..7.    เป็นจำนวนตรรกยะ  เพราะเขียนเป็นเศษส่วนได้

…….. Ö……8.    เป็นจำนวนเต็มบวกคู่  และเป็นจำนวนตรรกยะ

……. r……9.    ไม่เป็นจำนวนจริง

…….. Ö….10.  ถ้า A สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้  แล้ว A เป็นจำนวนตรรกยะ

…….. Ö….11.  มีจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า 5

……. r….12.  มีจำนวนตรรกยะที่มากที่สุดที่น้อยกว่า 5

……. r….13.  มีจำนวนจริง  x  ที่

…….. Ö….14.  เมื่อ  x  เป็นจำนวนจริงใด ๆ แล้ว

……. r….15.  มีจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุด

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.1

เรื่อง  ลักษณะของจำนวนจริง

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  ค41203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อ…………………………………………………………………………….ชั้น………………………เลขที่……………

คำชี้แจง 1. จงพิจารณาจำนวนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจำนวนชนิดใด  โดยใช้เครื่องหมาย Ö  ให้ตรงกับจำนวนนั้น ๆ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)

2.  นักเรียนต้องทำถูกต้องครบถ้วนทุกข้อจึงจะได้คะแนน  ข้อละ 1 คะแนน

ข้อที่

จำนวน

จำนวนนับ

N

จำนวนเต็มลบ I

จำนวนเต็มบวก I+

จำนวนตรรกยะ Q

จำนวน

อตรรกยะ

จำนวนจริง

R

1

Ö

Ö

Ö

2

3.1555…

Ö

Ö

3

Ö

Ö

4

Ö

Ö

5

Ö

Ö

6

2.16543…

Ö

Ö

7

Ö

Ö

8

Ö

Ö

Ö

9

Ö

Ö

Ö

Ö

10

0

Ö

Ö

11

Ö

Ö

12

Ö

Ö

Ö

Ö

13

Ö

Ö

Ö

14

Ö

Ö

15

Ö

Ö

Ö

Ö